SPIRITUEL ASTROLOGI af Claus Houlberg

Spirituel astrologi er den indre vejs astrologi. Så kort kan det siges. Denne form for astrologi kan ikke fortælle dig, hvad du skal gøre i dit personlige liv, som den almindelige astrologi gerne søger at gøre, men den kan hjælpe dig til at mærke og kende din egen frie vilje. Viljen er den guddommelige, skabende del af ethvert menneske, som må hjælpes frem i bevidstheden. Det er derfor den spirituelle astrologis rolle at fortælle om dine aktuelle muligheder, så du kan vælge din egen vej og skabe din egen fremtid.

Et redskab til udvikling

Astrologi er ikke et stringent intellektuelt system, men et sprog. Det giver adgang til en mangefacetteret helhedsforståelse af mennesker og energier. Som fagområde ligner spirituel astrologi på mange punkter den traditionelle astrologi, som man har kendt i århundreder. Forskellen ligger i perspektivet, som er langt mere holistisk og meningssøgende i netop spirituel forstand: det er et udviklingsarbejde og et åndsarbejde. Vi ser det som en udvidet form for astrologi, hvor man anskuer alting på flere planer og som dele af en større helhed og mening.

Fokus er på bevidsthedens rejse og potentiale for udvikling fra vugge til grav. Det står i modsætning til traditionel astrologi, der alene ser på sindets behov og det konkrete liv. Den spirituelle astrologi forudsiger ikke fremtiden, men beskriver din aktuelle nutid og mulighederne for udvikling. Ifølge denne form for astrologi er du aldrig overladt til en forudbestemt skæbne. Du får hele tiden chancer for selv at tage ansvar for udfoldelsen af dit liv og dine evner.

Derfor er spirituel astrologi et udviklingsredskab for alle, for hvem det indre liv, det vil sige din bevidstheds og din karakters vækst, er vigtigere end det materielle. Det materielle liv skal stadig passes, men det vil altid være farvet af det indre liv, som er baseret på din karakter. “Det er ikke vigtigt, hvad du gør, men hvem du er, mens du gør det”, kunne stå som overskrift for den spirituelle astrologi.

Informationssamfundet, som vi lever i i dag, vil på et tidspunkt blive erstattet af visdomssamfundet. Den konstante bølge af informationer og dens usammenhængende fragmenter af virkelighed skaber hos flere og flere en dyb længsel efter sammenhæng og overblik. Efter den helhedsforståelse, man kunne kalde visdom. Hvad nytter det med et internet fyldt med alverdens informationer, hvis det mere end noget andet fremkalder forvirring og apati. Store mængder viden vil uundgåeligt medføre splittelse og ufred, hvis forståelsen udebliver. Det er den spirituelle astrologis opgave at skabe overblik og dermed den forståelse, som viden alene ikke kan frembringe. Denne form for astrologi åbner derved døren til nye perspektiver og ny bevidsthed, og tilbyder dig en indgang til den helhedsforståelse, som er visdom.

I gamle dage før årtusindskiftet var en astrolog typisk en ganske mystisk skikkelse, der befandt sig i en form for magtposition, fordi hun udtalte sig med universet i ryggen og dermed havde adgang til sandheden om verden og klientens rolle i den. Denne astrolog kunne gøre sig til dommer over et menneskes skæbne fra fødsel til død og var aldrig i tvivl: Hvis det stod i stjernerne, så vár det sådan. Og sådan er der stadig enkelte astrologer, som arbejder.

LÆS OGSÅ: Sådan får du en kæreste

Den klassiske astrologi, som vi har fået den overleveret, rummer ikke ordet “udvikling”, hvilket er et af de vigtigste nøgleord i den spirituelle astrologi. Størstedelen af den astrologiske litteratur består stadig af færdige tydningsopskrifter baseret på gamle traditioner, som ikke giver mulighed for en dynamisk og udviklingsorienteret tydning af horoskopet.

Den klassiske astrologi fungerer fint på sine egne præmisser og interesserer sig primært for de ydre tilstande i vores liv. Det kan fx handle om, hvad fremtiden vil bringe af materielle og familiemæssige forandringer. Men denne gamle astrologiform giver ikke fyldestgørende svar på de store livsspørgsmål, som de fleste mennesker brænder inde med i dag: Hvorfor er jeg her? Hvad er meningen med mig og mit liv? Har jeg en livsopgave?

Den intuitive helhedsforståelse er som nævnt et nøgleelement i spirituel astrologi. Hvis man intuitivt kan læse en given helhed, er det muligt tydningsmæssigt at bevæge sig frit indenfor denne helhed. Hvis man derimod kun tager afsæt i logik og faste regler, er ens tydningsmuligheder begrænset til de afmærkede stier. Astrologens største udfordring er i den forbindelse at stole ubetinget på de tydninger, hun aflæser intuitivt. Denne sikkerhed kommer også med praktisk træning.

Intuition

Intuition har intet med mavefornemmelse eller psykiske evner at gøre. Intuitiv viden er øjeblikkelig og krystalklar og kommer hurtigere end tanken. Intuition kaldes ofte for sjælens stemme og udspringer fra et dybere lag af bevidstheden end intellektet.

En veludviklet intuition er en nødvendig forudsætning for at kunne praktisere spirituel astrologi. Alle mennesker kan lære at sige noget rigtigt ud fra et horoskop, men at samle trådene og aflæse horoskopets helhed er ikke forundt de mange. Det kræver træning af den intuitive evne.

Uden en intuitiv aflæsning af horoskopets helhed kan man ikke afdække de enkelte deles rette plads og proportionerne imellem dem. Det handler om forholdet mellem del og helhed, som ofte er beskrevet med paradokset: “Du kan ikke tyde delene, før du kender helheden, men du kan ikke finde helheden, uden at du kender delene.” I praksis betyder dette, at man må bruge begge hjernehalvdele i tydningen, både den analytisk-logiske og den syntetiserende, intuitive. Da helheden kun kan aflæses intuitivt, vil kendskab til en for stor mængde detaljer ofte gøre, at man ikke kan se skoven for bare træer. Tydningen kan dermed blive skævvredet eller direkte forkert, også selvom den rummer rigtige detaljer. Kunsten er at kende præcis nok enkeltdele til, at horoskopets struktur kan aflæses.

I en spirituel tydning af et horoskop danner astrologen sig et intuitivt overblik over klientens bevidsthedstrin og mulige livspotentialer. Astrologen vil ofte opleve det, som om horoskopet “taler” til hende, og de vigtige temaer træder tydeligt frem. Astrologen betragter horoskopet ved først at analysere det og danner sig derpå et helhedsbillede. Dette dannes ofte hurtigere, end hun kan nå at tænke det, hvilket skyldes den syntetiserende evne, som kun kan opnås gennem årelang praktisk træning. Bogstudier kan ikke stå alene her.

LÆS OGSÅ: Den japanske hemmelighed bag et langt og lykkeligt liv

Et horoskop er en kompliceret konstruktion, som i runde tal rummer ottehundrede basiskombinationer. En basiskombination er en tydning af to symboler i samspil. Det kan for eksempel være en planet i et stjernetegn eller en planet i et hus. Det er umuligt at lære alle de mange kombinationer udenad, og man må derfor som astrolog gribe til andre metoder for at danne sig overblik. Her kommer metasymbolerne ind i billedet. De afbilder horoskopets struktur ved at angive personens livstemaer. Læs mere om metasymbolerne i afsnittet På opdagelse i horoskopet i anden del af bogen.

Den intuitive helhedsforståelse er som nævnt et nøgleelement i spirituel astrologi. Hvis man intuitivt kan læse en given helhed, er det muligt tydningsmæssigt at bevæge sig frit rundt indenfor denne helhed. Hvis man derimod kun tager afsæt i logik og faste regler, er ens tydningsmuligheder begrænset til de afmærkede stier. Astrologens største udfordring og træning er i den forbindelse at stole på den helhedstydning, hun aflæser intuitivt. Denne sikkerhed kommer med den praktiske træning.

Den lysende dimension

Alle mennesker er spirituelle væsener i en fysisk krop – og netop dét faktum er det fundamentale afsæt for den spirituelle dimension i astrologien. Spiritualitet handler blandt andet om at anvende det åndelige lys i hjertet. Livet drejer sig ikke om at bringe sig selv op i lyset, men om at bringe lyset ud i verden – at være lysbærer. Lyset må kanaliseres derhen, hvor der er mest brug for det, så det kan eliminere skyggerne. Livet på jorden opfattes i spirituelle traditioner, som fx den hermetiske, som “skyggernes rige”, hvor vi alle er underlagt tilstande, der som skyer skygger for sollyset. Spiritualitet, forstået som kontakt til det indre livslys, vil på et tidspunkt ikke længere være en luksus. Livslyset er selve forudsætningen for at kunne udføre det arbejde, vi som lysvæsner er kommet hertil for at udføre. Dette arbejde handler i alt væsentligt om oplysning af gamle tilstande fra gammel tid. Tilstande som i vores kultur har overlevet generation efter generation, og som forhindrer eller besværliggør menneskers videre udvikling.

Læs også: